Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

О.Г. Процек, Н.М. Орлова
ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ В РОЗВИТКУ У НИХ ПСЕВДОМІОПІЇ

м. Вінниця

Порушення зору внаслідок міопії є одним з найбільш поширених відхилень у стані здоров'я сучасних школярів. У відповідності до гіпотези А.І. Дашевського (1973), виникненню набутої осьової міопії передує функціональна стадія порушення зору -спазм акомодації (псевдоміопія), основною причиною розвитку якого є розлади вегетативної інервації акомодаційного апарату ока, що виникають при нейро-циркуляторній дистонії (НЦД). Психогенез НЦД, зміни структури особистості хворих, тотожність її клінічних симптомів з неврастенією -все це дозволяє розглядати НЦД та її прояв -спазм акомодації як своєрідний варіант неврозу. Вирішальне значення у походженні неврозів мають психічні травми, до дії яких особливо чутливими є так звані "акцентуйовані особистості". Первинні порушення адаптації на рівні кори головного мозку в решті призводять до дисфункції вегетативної нервової системи, що сприяє розвитку соматичних розладів, зокрема, спазму акомодації. Проте, у вітчизняній науковій літературі вивченню значення психологічних особливостей школярів у розвитку псевдоміопії приділяється недостатня увага. В іноземній літературі цій проблемі присвячено лише окремі повідомлення (M.L. Heather, 1981; W. Balvin, 1986; Ettinger, 1994). 

Це спонукало нас до проведення дослідження з метою вивчення психологічних особливостей школярів із псевдоміопією у порівнянні з їх однолітками з нормальним станом зору. Для психологічного тестування школярів використовувався один із адаптованих варіантів ММРІ - СМОЛ, розроблений В.П. Зайцевим (1981). Цей тест дозволяє виявити три класи психологічного стану обстежених: 1) норма без відхилень; 2) є відмінні риси особистості (акцентовані особистості); 3) мають місце відхилення у психологічному стані, що потребують уточнення. Така методика дає можливість виявити у ході психогігієнічних досліджень найбільш вразливі контингенти, які потребують додаткового обстеження і консультації спеціалістів. Методика СМОЛ дозволяє також оцінити характерологічні особливості особистості за 8-ми основними шкалами: іпохондрії, депресії, істерії, психопатії, паранояльності, психастенії, шизоїдності, гіпоманії.

За цією методикою обстежено 123 підлітка з псевдоміопією (53 дівчини та 70 юнаків), які навчалися у 9-11 класах загальноосвітніх шкіл м. Вінниці (основна група). Контрольну групу становили 251 дівчина та 140 хлопців з нормальним зором, які навчалися у тих самих школах та класах, що й їх однолітки з порушеним зором.

Аналіз розподілу обстежених підлітків на три групи в залежності від психологічного стану з урахуванням місцевих стандартів виявив деякі психологічні особливості у підлітків з псевдоміопією. Так серед підлітків з цим порушенням зору питома вага осіб стійких до психотравмуючих чинників (1-й клас психологічного стану) була вірогідно меншою, ніж в контрольній групі (40,9% та 26,7% відповідно, р<0,05). Різниця у питомій вазі 3-ї групи була невірогідною.

Під час зіставлення середніх профілей особистості за методикою СМОЛ у підлітків із псевдоміопією та їх ровесників з нормальним зором, було встановлено, що як серед хлопців, так і серед дівчат з порушенням зору спостерігалося вірогідне підвищення профілю (р<0,05) на шкалах іпохондрії та депресії. Психологічний стан підлітків з піками на цих шкалах характеризувався внутрішнім напруженням, тривожністю, невпевненістю, заниженою самооцінкою, підвищеною стурбованістю станом свого здоров'я. Слід відмітити, що аналогічні психологічні особливості виявлені (В.С. Волков, В.Ф. Виноградов, 1980) у хворих нейро-циркуляторною дистонією. Можна припустити, що психологічні особливості, які виражаються акцентуаціями тривожно-депресивного ряду можуть бути основою для подальшого розвитку невротичних розладів, які сприяють порушенню вегето-судинної інервації. В деяких випадках це може призводити до виникнення НЦД, а в інших -нейровегетативні порушення можуть мати більш локальний прояв у вигляді розладів інервації та кровообігу акомодаційного апарату ока. Тому первинна профілактика псевдоміопії у школярів повинна передбачати заходи, що спрямовані на покращення психологічної адаптації дітей і підлітків, зміцнення їх психологічного здоров'я.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха