Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

М.А. Редчіц
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЗРУШЕНЬ ПОКАЗНИКІВ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ШКОЛІ-ЛІЦЕЇ

м. Вінниця

Погіршення демографічної ситуації на Україні, зростаюче зниження рівня здоров'я дитячої популяції на фоні екологічних та соціально-економічних негараздів у країні значно загострили проблему щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей (А.М.Сердюк, 1995; Р.В.Богатырева и др., 1997).

В останні роки диференціація навчання, як одна з провідних тенденцій розвитку середньої освіти, здійснюється в різних формах, в тому числі і у вигляді шкіл-ліцеїв. В цих умовах навчання школярі потенційно можуть зазнати великого навчального і, як наслідок, нервово-психічного навантаження. Особливість початкового навчального етапу є в тому, що школярі вперше включаються в нову соціально-значущу діяльність, яка має велике значення не тільки для них, але й для оточуючих (Н.П.Гребняк, 1990). Це потребує пошуку нових шляхів оптимізації навчальної діяльності учнів в школах нового типу (Г.Н.Сердюковская, 1995; І.В.Сергета, В.Г.Бардов, 1997).

Мета наукового дослідження полягала у вивченні процесу адаптації молодших школярів до умов навчання в школі-ліцеї. В ході організації експерименту відбирались діти одного віку, які були розподілені за статевими ознаками. Контрольну групу складали школярі початкових класів загальноосвітньої школи. В динаміці протягом трьох років вивчались показники функціонального стану організму 220 учнів шкіл міста Вінниці. Вивчались індивідуально-типологічні особливості нервової діяльності, а саме: увага, пам'ять, мислення, характеристики нервово-м'язового апарату. При виборі методик виходили з необхідності використання простих, доступних 7-9-річній дитині завдань. Нам вдалось апробувати та успішно використати у своїх дослідженнях коректурну пробу, методики вивчення короткочасної образної, та механічної пам'яті, образного, вербального, дивергентного, логічного та вербально-логічного мислення, навчально-значущих психофізіологічних функцій , а саме: показників швидкості зорово-моторної реакції, координації рухів, критичної частоти світлових миготінь (КЧСМ), м'язової сили кисті тощо.

Оцінка вірогідності одержаних результатів проводилась за критерієм Стьюдента. Аналіз отриманих результатів дозволив встановити, що впродовж трьох років спостереження за змінами основних показників, які формують рівень адаптації, визначались відмінності як у величинах цих показників, так і за статевими ознаками. Впродовж першого року навчання у школярів ліцейних класів у порівнянні з загальноосвітніми визначався більш високий рівень таких показників, як образна і механічна пам'ять, вербально-логічне та логічне мислення, координація рухів, час зорово-моторної реакції. Особливо різко виражені статево-зумовлені відмінності досліджуваних показників реєструвались протягом другого року навчання. Незважаючи на суперечливість результатів за деякими показниками в обох групах, у школярів ліцейних класів чітко визначався більш низький рівень уваги, інтегрального показника координації рухів та КЧСМ. Виявлена залежність утримувалась і впродовж третього року навчання.

Це, в свою чергу, диктує необхідність розробки та впровадження в навчальний процес комплексної модель-програми оптимізації процесів адаптації молодших школярів шкіл-ліцеїв.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха