Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

С.В. Римша, В.В. Костюшин, О.М. Черній
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОРГАНІЧНИМ УРАЖЕННЯМ ЦНС

м. Вінниця

Вивчення патології психологічного розвитку, поведінки, емоційної сфери на фоні органічного ураження головного мозку у дітей залишається актуальним через невирішеність ряду питань: недостатня вивченість клінічних особливостей психопатологічних змін, їх динаміки, прогнозу, розробка скринуючих програм психологічних та нейропсихологічних методик досліджень.

Клініко-паракліничне обстеження складалось з вивчення родоводу, анамнезу, експерементально-психологічних досліджень (проективні тести-малюнки "Дерево", "Неіснуюча тварина", визначення індексу тривожності, оцінка гіперактивності та дефіциту уваги).

Обстежено 16 дітей в віці від 6 років 3 місяців до 8 років 6 місяців (середній вік 7,1 року). В групі було 10 хлопчиків та 6 дівчаток. В неврологічному статусі усіх дітей виявлялись ознаки резидуально-органічної патології мозку. В усіх дітей встановлено діагноз різних форм дитячого церебрального паралічу. Анте-та перинатальний анамнез був несприятливий у всіх дітей.

Обробка результатів тесту "Дерево" виявила переважну наявність таких характеристик: примітивність, агресивність, гипотимія. Результати за показником агресивності не корелюють з даними, отриманими від вихователів, в яких на перший план виходять такі характеристики: нерішучість, плач та вразливість при заборонах, негативістичні реакції.
За даними тесту "Неіснуюча тварина" дітям були властиві: невпевненість, нерішучість, пригніченість, побоювання активних дій, імпульсивність та в більшості випадків відсутність агресивних проявів, що більше корелює з даними, отриманими від батьків та вихователів.

Індекс тривожності розраховувався як відношення числа емоційно негативних виборів до загальної кількості поданих (малюнки з зображенням побутової, навчальної, ігрової діяльності дітей). Рівень тривоги за даним тестом виявився в середньому невисоким 40,6%, незважаючи на психогенну ситуацію (власна неповноцінність). Цей факт може бути пояснений неадекватною самооцінкою та невисоким інтелектуальнім рівнем дітей з ДЦП.

Враховуючи власні спостереження за поведінкою дітей, інформацію, отриману від батьків та вихователів, була проведена оцінка поведінки дітей за шкалами дефіциту уваги, гіперактивності та шкалою непокори.

За першою шкалою значні відхилення спостерігались у 3-х хлопчиків, а ще у 5 -менш виражені. За другою шкалою відхилення були відмічені у 8 дітей. За обома шкалами відхилення спостерігались у 5 дітей (у 30,1%).

Низький індекс тривожності і високий відсоток дітей з гіперактивністю та неуважністю, які утворюють можливість високого ризику для розвитку емоційно-вольової нестійкості з елементами антисоціальної поведінки в підлітковому віці, потребують подальшого вивчення цих показників серед дошкільнят з органічним ураженням головного мозку та порівняння їх з такими серед здорових дітей.

Попередні дані, отримані за малюнковими тестами, мала кореляція з інформацією, отриманою від вихователів, а також труднощі, що виникають у дітей при виконанні малюнків, диктують необхідність подальшої розробки скринуючих методик, достовірних проективних тестів, адаптованих для даного віку.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха