Логотип центру

Праці

Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха

 

Інші праці

Про центр
Новини
Бібліотека
Фотогалерея
Контакти

Поділля - Подолия

 

Т.В. Шевчук, Л.І. Григорук, Т.І. Гончарук
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ В ПОШИРЕННІ ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

м. Вінниця

Одним з найбільш актуальних питань сучасної медицини і суспільства в цілому, є вивчення причин поширення соціально-значущих захворювань та соціальної дезадаптації молоді. На розповсюдження таких захворювань, безумовно, впливають соціальні, медичні, психологічні та інші чинники, які призводять до негативної зміни духовних і поведінкових стереотипів, все більш актуальним серед молоді стає зловживання алкоголем, наркоманія, проміскуїтет та інші форми делінквентної поведінки.

Аналіз сучасної наукової літератури свідчить про наявність численних публікацій щодо психологічних особливостей хворих з такими соціально-значущими хворобами, як алкоголізм, токсикоманія, наркоманія тощо. Однак, даних щодо особливостей характеру, темпераменту та властивостей особистості молоді, яка хворіє на венеричні захворювання, вкрай недостатньо, хоча саме ця патологія, в даний час, має тенденцію до підвищення. Крім того, ці властивості мають виключне значення у формуванні поведінкових реакцій молоді, що в значній мірі визначає поширеність венеричних захворювань.

Метою нашого дослідження було вивчення індивідуально-типологічних властивостей особистості (за допомогою тестової методики Mini-Mult) та особливостей характеру і темпераменту (за допомогою особистісного опитувача Леонгарда) молоді, яка виявляє ознаки недостатньої соціальної адаптації і складає групу ризику у поширенні венеричних захворювань.

Дослідження проводилось на базі Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру. Обстежувалась молодь (38 осіб, віком 17-20 років), яка хворіє на сифіліс і перебуває на стаціонарному лікуванні.

За результатами досліджень з використанням тестової методики Mini-Mult було збудовано усереднений профіль особистості і виявлено, що провідною шкалою у ньому є шкала психопатії (середній показник склав 62 Т-бали, 65% досліджених осіб виявили акцентуацію по цьому типу) -виявляє активну особистісну позицію, високу пошукову активність, впевненість у собі, швидкість прийняття рішень. Такі особи виявляють нетерплячість, схильність до ризику, розкуту поведінку, безпосередність у прояві почуттів, поведінки. У своїй поведінці молодь з такою акцентуацією керується, в першу чергу, своїми емоціями і контроль інтелекту не завжди має місце. Найнижчий показник за усередненим профілем особистості було виявлено за шкалою іпохондрії (46 Т-балів), що свідчить про активність, необережність, поганий контроль своєї поведінки, схильність до асоціальних типів поведінки.

Отже, очевидна некомфортність та дезадаптація молоді з провідною шкалою психопатії і зниженими даними за шкалою іпохондрії, що сприяє формуванню негативних рис особистості та викривлених поведінкових реакцій. Грунтуючись на даних методики ММРІ, ще не можна категорично стверджувати по якому шляху реалізується некомфортність даної особистості.

При вивченні особливостей особистості, яке проводилось за допомогою опитувача Леонгарда, враховуючи середні показники та структурні особливості розподілу показників, виявлено, що серед властивостей темпераменту перше місце займає емотивність (середній бал -16,9, крім того, 60% осіб виявили акцентуацію) -виявляє такі риси темпераменту, як вразливість, чутливість, переважання емоцій. Показовою є також шкала екзальтованості (середній бал -16,7, акцентуйовані 60% хворих) -провідна риса цього типу є зміна настрою, яку може викликати навіть незначний зовнішній фактор. Найбільш характерною рисою характеру молоді, що хворіє на венеричні захворювання є демонстративність (середній бал -15,0, акцентуйовано 50% осіб), яка проявляється у аномальній спроможності до витискання, намаганні завжди бути у центрі уваги, необачливість, необміркованість своєї поведінки. А тому, досить часто, поведінка демонстративних осіб носить асоціальний характер.

Отримані дані можуть бути використані для організації індивідуальної первинної профілактики і розробки заходів, спрямованих на оптимальну соціальну реабілітацію і психокорекцію молоді, що хворіє на венеричні захворювання.

Copyright © 2000, Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха